Regulamin rekrutacji do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie
na rok szkolny 2013/14 .

§ 1

 1. Nabór kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Tarnowie będzie prowadzony do klas w następujących zawodach:
  1. ślusarz,
  2. mechanik pojazdów samochodowych,
  3. elektryk,
  4. fryzjer,
  5. monter izolacji przemysłowych (pracownik młodociany).
  6. kowal NOWOŚĆ
  7. operator obrabiarek skrawających,

§ 2

 1. W wyjątkowych przypadkach, przy zgodności planów nauczania mogą powstać klasy łączone.

§ 3

 1. Kandydat do nauki w zawodach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e, f, g jeśli Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 jest dla niego szkołą pierwszego wyboru składa w sekretariacie szkoły "podanie o przyjęcie do szkoły" pobrane w elektronicznym systemie naboru, wypełnione i podpisane przez kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. Do podania należy dołączyć:
  1. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  wybranym zawodzie - wyłącznie na formularzu pobranym w sekretariacie szkoły,
  3. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 oraz w § 8 Decyzji Kuratora Oświaty w Krakowie,
  4. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną - po ich otrzymaniu w gimnazjum; złożenie tych dokumentów będzie równoznaczne z wyrażeniem woli podjęcia nauki w szkole,
  5. 3 zdjęcia.

§ 4

 1. Terminy składania dokumentów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 są następujące:
  1. od 6 maja 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. do godz. 15.00  - wraz z załącznikami określonymi w § 3 ust. 1
  2. do do 27 czerwca 2013 r. do godz. 15.00 można dokonywać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły,

§ 5

 1. Przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 będą odbywać się w oparciu o sumę punktów za egzamin gimnazjalny i kryteria ustalone przez szkołę, przy czym nie określa się minimalnej liczby punktów uzyskanych przez kandydata i koniecznych do przyjęcia.
 2. 04 lipca 2013 r. do godz. 9.00 bÄ?dzie ogĹ?oszona lista kandydatĂłw zakwalifikowanych do przyjÄ?cia do klasy I oraz lista kandydatĂłw niezakwalifikowanych,
 3. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do do 08 lipca 2013 r. do godz. 12.00należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przez dostarczenie do sekretariatu szkoły załączników o których mowa w § 3, ust.1: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
 4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki nastąpi 09 lipca 2013 r. godz. 12.00

§ 6

 1. Dla potrzeb dokonania kwalifikacji wybiera się zajęcia edukacyjne wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum, do których zalicza się:
  1. język polski,
  2. wiodący język obcy,
  3. informatykę,
  4. zajęcia techniczne.

§ 7

 1. W rekrutacji do klas określonych w § 1 ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymienionych w § 6 oraz wyników egzaminu gimnazjalnego: 200 pkt., - maksymalna kiczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym w tym:
  1. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny,
  2. 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wymienionych w § 6 oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w tym świadectwie
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wos-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać 20 pkt. - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów, o których mowa w § 6 dokonuje się stosując przelicznik:
  1. stopień celujący - 20 pkt.,
  2. stopień bardzo dobry - 18 pkt.,
  3. stopień dobry - 15 pkt.,
  4. stopień dostateczny - 10 pkt.,
  5. stopień dopuszczający - 2 pkt.
 4. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i przedmiotów określonych w § 6 do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 5. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt., przy czym:
  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem) - 5 pkt.,
  2. za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, w tym:
   1. finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt.,
   2. finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt.,
  3. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym sportowe lub artystyczne - do 7 pkt. - zgodnie z załacznikime nr 5 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 02 stycznia 2012 r.
 6. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat nauki w gimnazjum kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 7. Wykaz konkursów, o których mowa § 6 ust. 5 pkt. b znajduje się w załaczniku nr. 7 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 14 stycznia 2013 r.
 8. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie.
 9. Laureaci konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z MKO i określonych w załączniku nr 7 otrzymują odpowiednio: 12 pkt. - konkurs ponadwojewódzki i 10 pkt. - konkurs wojewódzki.

§ 8

 1. Kandydaci będą przyjmowani według kolejności uzyskanych punktów. Do klas szkoły zasadniczej nie ustala się minimalnej granicy punktów kwalifikującej do przyjęcia

§ 9

 1. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest sposobem tradycyjnym. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej z wybranych wcześniej szkół mogą do do 11 lipca 2013 r. do godz. 10.00 złożyć swoje dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Tarnowie. Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzi dla tych kandydatów uzupełniające postępowanie kwalifikacyjno - rekrutacyjne. Ogłoszenie list przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi 12 lipca 2013 r. do godz. 13.00

§ 10

 1. Rekrutacja dodatkowa odbędzie się w dniach od 27 sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r..

§ 11

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym komisja będzie brała pod uwagę kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, a w dalszej kolejności :
  1. uzyskaną liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym,
  2. ocenę z zajęć technicznych uzyskaną na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  3. ocenę z zachowania.

§ 12

 1. Od decyzji Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno - Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni od daty wywieszenia list. Rozpatrzenie odwołania nastąpi najpóźniej na drugi dzień od daty jego złożenia. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
§ 13

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej szkoły (www.ckziu.tarnow.pl) i szkolnej tablicy ogłoszeń.

§ 14

 1. Przepisy niniejszego regulaminu tracą moc z dniem 31 sierpnia 2013 r.

§ 15

 1. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w regulaminie należy interpretować zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz U. Nr 26, poz 232 z późniejszymi zmianami)oraz decyzjami organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły.

Regulamin rekrutacji
do Technikum nr 2
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie
na rok szkolny 2013/14.

 1. Terminy składania dokumentów:
  1. od 6 maja do 26 czerwca 2013 r. do godz.15-tej – składanie dokumentów do szkoły (uczniowie bedący w systemie rekrutacji elektronicznej składają podanie w swoim gimnazjum, a uczniowie spoza systemu rekrutacji elektronicznej do szkoły pierwszego wyboru)
  2. do 27 czerwca 2013 r. do godz.15-tej - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły,
  3. do 2 lipca 2013 r. do godz. 15-tej - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - dotyczy uczniów spoza systemu rekrutacji elektronicznej.
 1. Ogłaszanie wyników rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
  1. 4 lipca 2013 r. godz. 9-ta _ ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
  2. do 8 lipca 2013 r. do godz. 14-tej - uczniowie umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej,
  3. 9 lipca 2013 r. do godz. 12-tej - ogłoszenie przez Dyrektora list przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w wybranej szkole,
  4. do 11 lipca 2013 r.do godz. 10-tej - kandydaci , którzy nie zostali przyjęci do żadnej z wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami,
  5. 12 lipca 2013 r. do godz. 13-tej - ogłoszenie list przyjętych do szkoły włącznie z rekrutacją uzupełniającą,
  6. od 27 sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. – dodatkowa rekrutacja.
 1. O przyjęciu do Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie decyduje suma punktów:
  1. Za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  2. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych:
   1. język polski,
   2. informatyka,
   3. zajęcia techniczne (dla technika logistyka i technika spedytora - język angielski)
   4. przedmiot z maksymalną ilością punktów spośród następujących: (biol,chem,fiz,geo,hist,inf,muz,plas,tech,wf,wos)
  3. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów. Liczba punktów za oceny z czterech zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 80 punktów. Zasady przeliczania ocen na punkty są następujące:
  1. celujący – 20 pkt,
  2. bardzo dobry – 18 pkt,
  3. dobry - 15 pkt,
  4. dostateczny – 10 pkt,
  5. dopuszczający – 2 pkt.
 1. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat możne uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym:
  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
  2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
   1. finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.
   2. finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.
  3. za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne – do 7 pkt.
 1. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
  2. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
  4. 3 zdjęcia,
  5. kartę informacyjną (do pobrania w sekretariacie szkoły).
 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1
im. Tadeusza Zwisłockiego
ul.Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów
tel. 14 636-08-10
14 636-08-11